Activitats

Procurar l'aliment - Colònies Gregues


L'establiment arcaic de la Paliàpolis d'Empúries es va situar en el promontori ocupat actualment pel nucli de Sant Martí d'Empúries. La avantatjosa situació del lloc per accedir al territori interior seguint els cursos fluvials del Ter i del Fluvià, havia afavorit des de molt abans els intercanvis de l'assentament indígena que existia des del bronze final amb mercaders mediterranis. L'emergència d'una comunitat focense c. 580 a.C. no va significar l'abandó de la població anterior i en les excavacions s'han trobat nombrosos materials indígenes al costat dels vasos i àmfores procedents de les poleis orientals i de Massalia, el principal centre del comerç grec a la Mediterrània Occidental.

A partir de c. 560 a.C. el poblat va experimentar canvis estructurals, amb la construcció de cases de planta rectangular amb sòcol de pedres lligades amb argila sobre el qual havien d'aixecar parets de tova, similars a les que s'han trobat en diversos assentaments del sud de França i en la pròpia Massalia. A l'interior d'aquestes estructures es van trobar llars circulars definits per plataformes d'argila. Encara que no ha estat possible fins al moment actual identificar amb claredat àrees concretes d'activitat, l'aparició de materials ceràmics assenyala la preparació d'aliments i la producció de teixits com tasques que es realitzaven en aquestes unitats domèstiques. És possible, encara que no demostrat en l'estat actual de les investigacions, que aquestes activitats fossin realitzades per dones natives que vivien amb els primers ocupants grecs d'Empúries, com sabem que va succeir en alguns establiments arcaics grecs, com Massalia.

Mujer cocinando en el hogar. Ilustración: Francesc Ràfolsg

Mujer cocinando en el hogar. Ilustración: Francesc Ràfolsg


Les dones en...

Objectes

Restes arqueològiques

INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO GENDER ARCHAEOLOGY - Universitat de Tübingen (Alemanya)

La Xarxa Pastwomen coorganitza el Seminari internacional "Aproximacions interdisciplinars a l'arqueologia de gènere" a la Universitat de Tübingen.

4-10 de juliol de 2022

Més informació